Discover your future in China,
where education knows no bounds.

标签:Bai Juyi

Tang poems

Bai Juyi Poem: Song of a Pipa Player – 白居易《琵琶行》

studyinchinaglobal.com阅读(159)评论(0)赞(0)

琵琶行 白居易 浔阳江[1]头夜送客, 枫叶荻花[2]秋瑟瑟。 主人下马客在船, 举酒欲饮无管弦。 醉不成欢惨将别, 别时茫茫江浸月。 忽闻水上琵琶声, 主人忘归客不发。 寻声暗问弹者谁? 琵琶声停欲语迟[3]。 移船相近邀相见, 添酒回灯...

Tang poems

Bai Juyi Poem: Buying Flowers – 白居易《买花》

studyinchinaglobal.com阅读(158)评论(0)赞(0)

买花 白居易 帝城[1]春欲暮,喧喧车马度。 共道牡丹时,相随买花去。 贵贱无常价,酬直[2]看花数。 灼灼[3]百朵红,戋戋五束素[4]。 上张幄幕[5]庇[6],旁织笆篱护。 水洒复泥封[7],移来色如故。 家家习为俗,人人迷不悟。 有...

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS