Discover your future in China,
where education knows no bounds.

标签:Cen Shen

Tang poems

Cen Shen Poem: Song of the Running Horse River in Farewell to General Feng on His Western Expedition – 岑参《走马川行奉送封大夫出师西征》

studyinchinaglobal.com阅读(94)评论(0)赞(0)

走马川[1]行奉送封大夫[2]出师西征[3] 岑参 君不见走马川,雪海[4]边,平沙莽莽黄入天[5]。 轮台[6]九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。 匈奴草黄马正肥,金山[7]西见烟尘飞,汉家大将[8]西出师。 将军金甲夜不脱,半...

Tang poems

Cen Shen Poem: Song of White Snow in Farewell to Secretary Wu Going Back to the Capital – 岑参《白雪歌送武判官归京》

studyinchinaglobal.com阅读(84)评论(0)赞(0)

白雪歌送武判官归京 岑参 北风卷地白草折[1],胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 散入珠帘湿罗幕[2],狐裘不暖锦衾薄[3]。 将军角弓不得控[4],都护铁衣冷犹着[5]。 瀚海阑干百丈冰[6],愁云惨淡万里凝[7]。 中...

Tang poems

Cen Shen Poem: Song of Wheel Tower in Farewell to General Feng on His Western Expedition – 岑参《轮台歌奉送封大夫出师西征》

studyinchinaglobal.com阅读(80)评论(0)赞(0)

轮台歌奉送封大夫[1]出师西征 岑参 轮台城头夜吹角,轮台城北旄头[2]落。 羽书[3]昨夜过渠黎[4],单于[5]已在金山西。 戍楼西望烟尘黑,汉兵[6]屯在轮台北。 上将拥旄[7]西出征,平明吹笛大军行。 四边伐鼓雪海涌,三军大呼阴山[...

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS