Discover your future in China,
where education knows no bounds.

标签:Li Bai

biography

Li Bai Biography

studyinchinaglobal.com阅读(171)评论(0)赞(0)

Li Bai, also known as Li Po, was a famous Chinese poet during the Tang Dynasty (618–907 AD). He was born into a wealthy ...

Tang poems

Li Bai Poem: Song on the River – 李白《江上吟》

studyinchinaglobal.com阅读(217)评论(0)赞(0)

江上吟 李白 木兰之枻沙棠舟[1],玉箫金管[2]坐两头。 美酒尊中置千斛[3],载妓随波任去留。 仙人有待乘黄鹤[4],海客无心随白鸥[5]。 屈平词赋悬日月[6],楚王台榭[7]空山丘。 兴酣落笔摇五岳[8],诗成笑傲凌[9]沧洲[10...

Tang poems

Li Bai Poem: A Reply – 李白《山中问答》

studyinchinaglobal.com阅读(157)评论(0)赞(0)

山中问答 李白 问余何意栖[1]碧山[2], 笑而不答心自闲[3]。 桃花流水窅然[4]去, 别有天地非人间。 注释: [1] 栖:休息。 [2] 碧山:一座青翠苍绿的小山。一说在湖北安陆,山下有桃花岩,李白读书处。 [3] 闲:自由自在。...

Tang poems

Li Bai Poem: Invitation to Wine – 李白《将进酒》

studyinchinaglobal.com阅读(120)评论(0)赞(0)

将进酒[1] 李白 君不见[2]黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见高堂[3]明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须[4]一饮三百杯。 岑夫子,丹丘生[5]...

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS