Discover your future in China,
where education knows no bounds.

标签:Love Poems

Tang poems

Li Shangyin Poem: To One Unnamed – 李商隐《无题》

studyinchinaglobal.com阅读(155)评论(0)赞(0)

无题 李商隐 相见时难别亦难, 东风无力百花残。 春蚕到死丝[1]方尽, 蜡炬成灰泪[2]始干。 晓镜但愁云鬓改, 夜吟应觉月光寒。 蓬山[3]此去无多路, 青鸟[4]殷勤为探看。 注释: [1] 丝:与“思”谐音。 [2] 泪:烛泪,即蜡...

Tang poems

Du Mu Poem: At Parting – 杜牧《赠别二首》

studyinchinaglobal.com阅读(140)评论(0)赞(0)

赠别二首 杜牧 (其一) 娉娉袅袅[1]十三余, 豆蔻[2]梢头二月初。 春风十里扬州路, 卷上珠帘[3]总不如。 (其二) 多情却似总无情, 唯觉樽[4]前笑不成。 蜡烛有心还惜别, 替人垂泪到天明。 注释: [1] 娉娉袅袅:这里用来形...

Tang poems

Yuan Zhen Poem: Thinking of My Dear Departed (Ⅳ) – 元稹《离思五首(其四)》

studyinchinaglobal.com阅读(165)评论(0)赞(0)

《离思五首》是唐代诗人元稹创作的一组悼亡绝句。诗人运用“索物以托情”的比兴手法,以精警的词句,赞美了夫妻之间的恩爱,抒写了诗人对亡妻韦丛忠贞不渝的爱情和刻骨的思念。 离思五首(其四) 元稹 曾经沧海[1]难为水, 除却巫山不是云。 取次[2...

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS