Discover your future in China,
where education knows no bounds.

标签:Reflections and Recollections

Tang poems

Li He Poem: Drinking Song – 李贺《将进酒》

studyinchinaglobal.com阅读(154)评论(0)赞(0)

将进酒 李贺 琉璃钟,琥珀浓,小槽酒滴真珠红。 烹龙炮凤玉脂泣,罗帏绣幕围香风。 吹龙笛,击鼍鼓[1];皓齿歌,细腰舞。 况是青春日将暮,桃花乱落如红雨。 劝君终日酩酊醉,酒不到刘伶[2]坟上土! 注释: [1] 鼍(tuó)鼓:鼍,即扬子...

Tang poems

Li He Poem: Official Drums – 李贺《官街鼓》

studyinchinaglobal.com阅读(142)评论(0)赞(0)

官街鼓 李贺 晓声隆隆催转日, 暮声隆隆催月出。 汉城[1]黄柳映新帘, 柏陵[2]飞燕埋香骨。 捶碎千年日长白, 孝武秦王听不得。 从君翠发芦花色, 独共南山[3]守中国。 几回天上葬神仙, 漏声[4]相将无断缘。 注释: [1] 汉城:...

Tang poems

Bai Juyi Poem: Song of a Pipa Player – 白居易《琵琶行》

studyinchinaglobal.com阅读(157)评论(0)赞(0)

琵琶行 白居易 浔阳江[1]头夜送客, 枫叶荻花[2]秋瑟瑟。 主人下马客在船, 举酒欲饮无管弦。 醉不成欢惨将别, 别时茫茫江浸月。 忽闻水上琵琶声, 主人忘归客不发。 寻声暗问弹者谁? 琵琶声停欲语迟[3]。 移船相近邀相见, 添酒回灯...

Tang poems

Du Fu Poem: On the Height – 杜甫《登高》

studyinchinaglobal.com阅读(131)评论(0)赞(0)

登高[1] 杜甫 风急天高猿啸哀[2], 渚[3]清沙白鸟飞回[4]。 无边落木萧萧下[5], 不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客[6], 百年[7]多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓[8], 潦倒新停浊酒杯[9]。 注释: [1] 登高:指农历九...

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS