Discover your future in China,
where education knows no bounds.

标签:Farewell Poems

Tang poems

Wang Bo Poem: In the Mountains – 王勃《山中》

studyinchinaglobal.com阅读(148)评论(0)赞(0)

山中[1] 王勃 长江悲已滞[2], 万里念将归。 况属[3]高风[4]晚, 山山黄叶飞。 注释: [1] 山中:高步瀛在《唐宋诗举要》卷八中说,此诗“疑咸亨二年(671)寓巴蜀时作”。 [2] 滞:停滞。 [3] 况属:碰巧遇到。况,何况...

Tang poems

Lu Guimeng Poem: Parting – 陆龟蒙《别离》

studyinchinaglobal.com阅读(111)评论(0)赞(0)

别离 陆龟蒙 丈夫非无泪, 不洒离别间。 杖剑[1]对尊[2]酒, 耻为游子颜。 蝮蛇[3]一螫[4]手, 壮士即解腕[5]。 所志在功名, 离别何足叹。 注释: [1] 杖剑:“仗剑”,持剑之意。杖,持、拿着。 [2] 尊:一种酒器.又作...

Tang poems

Du Mu Poem: Farewell to Pei Tan, Judge of Xuancheng, upon Going Back to the Capital – 杜牧《宣州送裴坦判官往舒州时牧欲赴官归京》

studyinchinaglobal.com阅读(103)评论(0)赞(0)

宣州送裴坦[1]判官往舒州[2],时牧欲赴官归京 杜牧 日暖泥融雪半消, 行人芳草马声骄。 九华山[3]路云遮寺, 清弋江[4]村柳拂桥。 君意如鸿高的的[5], 我心悬旆[6]正摇摇[7]。 同来不得同归去, 故国逢春一寂寥。 注释: [...

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS