Discover your future in China,
where education knows no bounds.

标签:Frontier Poems

Tang poems

Xu Hun Poem: Frontier Song – 许浑《塞下曲》

studyinchinaglobal.com阅读(150)评论(0)赞(0)

塞下曲 许浑 夜战桑乾北[1], 秦兵半不归。 朝来有乡信, 犹自寄寒衣[2]。 注释: [1] 桑乾北:桑乾河北岸。桑乾河,永定河的上游,发源于山西,流经华北平原。 [2] 寒衣:御寒的衣服。 Frontier Song Xu Hun I...

Tang poems

Cen Shen Poem: Song of the Running Horse River in Farewell to General Feng on His Western Expedition – 岑参《走马川行奉送封大夫出师西征》

studyinchinaglobal.com阅读(94)评论(0)赞(0)

走马川[1]行奉送封大夫[2]出师西征[3] 岑参 君不见走马川,雪海[4]边,平沙莽莽黄入天[5]。 轮台[6]九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。 匈奴草黄马正肥,金山[7]西见烟尘飞,汉家大将[8]西出师。 将军金甲夜不脱,半...

Tang poems

Cen Shen Poem: Song of White Snow in Farewell to Secretary Wu Going Back to the Capital – 岑参《白雪歌送武判官归京》

studyinchinaglobal.com阅读(84)评论(0)赞(0)

白雪歌送武判官归京 岑参 北风卷地白草折[1],胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 散入珠帘湿罗幕[2],狐裘不暖锦衾薄[3]。 将军角弓不得控[4],都护铁衣冷犹着[5]。 瀚海阑干百丈冰[6],愁云惨淡万里凝[7]。 中...

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS