Discover your future in China,
where education knows no bounds.

标签:Li He

Tang poems

Li He Poem: Drinking Song – 李贺《将进酒》

studyinchinaglobal.com阅读(154)评论(0)赞(0)

将进酒 李贺 琉璃钟,琥珀浓,小槽酒滴真珠红。 烹龙炮凤玉脂泣,罗帏绣幕围香风。 吹龙笛,击鼍鼓[1];皓齿歌,细腰舞。 况是青春日将暮,桃花乱落如红雨。 劝君终日酩酊醉,酒不到刘伶[2]坟上土! 注释: [1] 鼍(tuó)鼓:鼍,即扬子...

Tang poems

Li He Poem: Official Drums – 李贺《官街鼓》

studyinchinaglobal.com阅读(142)评论(0)赞(0)

官街鼓 李贺 晓声隆隆催转日, 暮声隆隆催月出。 汉城[1]黄柳映新帘, 柏陵[2]飞燕埋香骨。 捶碎千年日长白, 孝武秦王听不得。 从君翠发芦花色, 独共南山[3]守中国。 几回天上葬神仙, 漏声[4]相将无断缘。 注释: [1] 汉城:...

Tang poems

Li He Poem: Drinking Song – 李贺《致酒行》

studyinchinaglobal.com阅读(137)评论(0)赞(0)

致酒行 李贺 零落栖迟[1]一杯酒, 主人奉觞客长寿。 主父[2]西游困不归, 家人折断门前柳。 吾闻马周[3]昔作新丰客, 天荒地老无人识。 空将笺上两行书, 直犯龙颜请恩泽。 我有迷魂[4]招不得, 雄鸡一声天下白。 少年心事当拏云[5...

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS