Discover your future in China,
where education knows no bounds.

标签:Personality and Character

Tang poems

Poem: The Golden Dress – 《金缕衣》

studyinchinaglobal.com阅读(150)评论(0)赞(0)

金缕衣 无名氏 劝君莫惜金缕衣[1], 劝君须惜少年时。 花开堪[2]折直须[3]折, 莫待无花空折枝。 注释: [1] 金缕衣:以金线制成的华丽衣裳。 [2] 堪:可以。 [3] 直须:不必犹豫。 The Golden Dress Ano...

Tang poems

Li He Poem: Drinking Song – 李贺《致酒行》

studyinchinaglobal.com阅读(138)评论(0)赞(0)

致酒行 李贺 零落栖迟[1]一杯酒, 主人奉觞客长寿。 主父[2]西游困不归, 家人折断门前柳。 吾闻马周[3]昔作新丰客, 天荒地老无人识。 空将笺上两行书, 直犯龙颜请恩泽。 我有迷魂[4]招不得, 雄鸡一声天下白。 少年心事当拏云[5...

Tang poems

Du Fu Poem: On River Han – 杜甫《江汉》

studyinchinaglobal.com阅读(137)评论(0)赞(0)

江汉 杜甫 江汉[1]思归客[2], 乾坤[3]一腐儒[4]。 片云天共远, 永夜[5]月同孤。 落日[6]心犹壮, 秋风病欲苏[7]。 古来存老马, 不必取长途。 注释: [1] 江汉:长江、汉水之间。当时杜甫在湖北公安,地处江汉。 [2...

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS