Discover your future in China,
where education knows no bounds.

标签:杜甫

Tang poems

Du Fu Poem: The Riverside Village - 杜甫《江村》

studyinchinaglobal.com阅读(129)评论(0)赞(0)

江村 杜甫 清江[1]一曲[2]抱村流, 长夏[3]江村事事幽。 自去自来梁上燕, 相亲相近水中鸥。 老妻画纸为棋局, 稚子[4]敲针作钓钩。 但有故人供禄米, 微躯[5]此外更何求? 注释: [1] 清江:清澈的江水,指浣花溪。 [2] ...

Tang poems

Du Fu Poem: After Sunset - 杜甫《日暮》

studyinchinaglobal.com阅读(113)评论(0)赞(0)

日暮 杜甫 牛羊下来久, 各已闭柴门。 风月自清夜, 江山非故园。 石泉流暗壁, 草露滴秋根[1]。 头白灯明里, 何须花烬[2]繁。 注释: [1] 秋根:秋天的草根。沈约诗:“草根滴露霜。” [2] 花烬:灯芯结花,民俗中有“预报喜兆”...

"Acquire Global Skills with a Degree from China."

CHINESE UNIVERSITIESCHINA SCHOLARSHIPS